The joint effect of different concentration of Cd2+ and ionic liquid on the growth of wheat seedlings
Zhonglin Chen, Qian Zhou, Feng Leng, Bing Dai, Xueyang Zhao, Weichen Zhang, Neng Liu, Wei Guan, Kui Liu
Environmental Engineering Research. 2017;22(3):281-287.   Published online 2017 Sep 18     DOI: https://doi.org/10.4491/eer.2016.114
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Mitigation of external costs of inorganic fertilizers with liquid fraction digestate
Sammy N. Aso
Biomass Conversion and Biorefinery.2024; 14(2): 2193.     CrossRef
Effects of amino acid ionic liquids with different cations ([N2Py], [N2222], [P2222], and [C2mim]) on wheat seedlings
Zhonglin Chen, Hong Xiao, Siqi Wu, Jie Wang, Jiayang Ji, Xiao Qin
RSC Advances.2021; 11(3): 1901.     CrossRef
Mixture toxicity and uptake of 1-butyl-3-methylimidazolium bromide and cadmium co-contaminants in water by perennial ryegrass (Lolium perenne L.)
Yi Hu, Nuzahat Habibul, Yan-Yun Hu, Fan-Li Meng, Xin Zhang, Guo-Ping Sheng
Journal of Hazardous Materials.2020; 386: 121972.     CrossRef