Tertiary denitrification of the secondary effluent in biofilters packed with composite carriers under different carbon to nitrogen ratios
Yunhong Shi, Nan Wei, Guangxue Wu
Environmental Engineering Research. 2016;21(3):311-317.   Published online 2016 Jun 2     DOI: https://doi.org/10.4491/eer.2015.134
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Optimized start-up strategies for elemental sulfur packing bioreactor achieving effective autotrophic denitrification
Yi-Lu Sun, Jing-Zhe Zhang, Huu Hao Ngo, Chen-Yang Shao, Wei Wei, Xue-Ning Zhang, Wenshan Guo, Hao-Yi Cheng, Ai-Jie Wang
Science of The Total Environment.2024; 907: 168036.     CrossRef
Modeling generation of microorganism-derived dissolved organic nitrogen (mDON) under different carbon-to-nitrogen ratios in post-denitrification process
Xian Cui, Kewei Liao, Lili Ding, Haidong Hu, Hongqiang Ren
Chemical Engineering Journal.2024; 479: 147857.     CrossRef
Nitrogen Advanced Treatment of Urban Sewage by Denitrification Deep-Bed Filter: Removal Performance and Metabolic Pathway
Xiao Huang, Yixiao Xing, Hongjie Wang, Zhongyi Dai, Tiantian Chen
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Sulfur autotrophic denitrification filter and heterotrophic denitrification filter: Comparison on denitrification performance, hydrodynamic characteristics and operating cost
Shu-Sen Wang, Hao-Yi Cheng, Hao Zhang, Shi-Gang Su, Yi-Lu Sun, Hong-Cheng Wang, Jing-Long Han, Ai-Jie Wang, Awoke Guadie
Environmental Research.2021; 197: 111029.     CrossRef
Achieving advanced nitrogen removal in a novel partial denitrification/anammox-nitrifying (PDA-N) biofilter process treating low C/N ratio municipal wastewater
Wenkang Lu, Yanli Zhang, Qingqing Wang, Yan Wei, Yinan Bu, Bin Ma
Bioresource Technology.2021; 340: 125661.     CrossRef
The mechanisms of conventional pollutants adsorption by modified granular steel slag
Shaona Wang, Sijian Yao, Kang Du, Rongfang Yuan, Huilun Chen, Fei Wang, Beihai Zhou
Environmental Engineering Research.2020;[Epub]     CrossRef
Novel two stage partial denitrification (PD)-Anammox process for tertiary nitrogen removal from low carbon/nitrogen (C/N) municipal sewage
Shenbin Cao, Rui Du, Yongzhen Peng, Baikun Li, Shuying Wang
Chemical Engineering Journal.2019; 362: 107.     CrossRef
Removal Characteristics of Dissolved Organic Nitrogen and Its Bioavailable Portion in a Postdenitrifying Biofilter: Effect of the C/N Ratio
Haidong Hu, Kewei Liao, Jinju Geng, Ke Xu, Hui Huang, Jinfeng Wang, Hongqiang Ren
Environmental Science & Technology.2018; 52(2): 757.     CrossRef