Effects of fireworks on air quality in the main urban area of Nanchong City during the spring festival of 2014-2019
Yifan Qian, Xu Yuan, Wen Dou, Jian Hu, Jie Xia, Danyu Li, Qing Zheng, Ping Zhang, Qiumei Quan, Yunxiang Li
Environmental Engineering Research. 2023;28(2):220038  Published online 2022 Mar 24     DOI: https://doi.org/10.4491/eer.2022.038
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of Fireworks Burning on Air Quality during the Chinese Spring Festival—Evidence from Zhengzhou, China
Xinzhan Liu, Ling Yang, Yan Wang, Pengfei Yan, Yimeng Lu
Toxics.2023; 12(1): 23.     CrossRef
Changes in Air Pollutants from Fireworks in Chinese Cities
Yonghang Lai, Peter Brimblecombe
Atmosphere.2022; 13(9): 1388.     CrossRef