Study on treatment of acid mine drainage by nano zero-valent iron synergistic with SRB immobilized particles
Xianjun Wang, Junzhen Di, Bing Liang, Yu Yang, Yanrong Dong, Mingxin Wang
Environmental Engineering Research. 2021;26(5):200333  Published online 2020 Oct 17     DOI: https://doi.org/10.4491/eer.2020.333
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Remediation of Acid Mine Drainage in the Haizhou Open-Pit Mine through Coal-Gangue-Loaded SRB Experiments
Yanrong Dong, Ziqing Gao, Junzhen Di, Dong Wang, Zhenhua Yang, Xuying Guo, Ying Li, Xiaotong Zhu, Guixian Wang
Sustainability.2023; 15(12): 9375.     CrossRef
Experimental study on the treatment of AMD by SRB immobilized particles containing “active iron” system
Wenbo An, Xuechun Hu, He Chen, Qiqi Wang, Yonglin Zheng, Jiahui Wang, Junzhen Di, John M. Senko
PLOS ONE.2023; 18(12): e0295616.     CrossRef
Effect of Large-Scale Mining Drainage on Groundwater Hydrogeochemical Evolution in Semi-Arid and Arid Regions
Ankun Luo, Guangcai Wang, Shuning Dong, Hao Wang, Zheming Shi, Zhongkui Ji, Jiankun Xue
Frontiers in Environmental Science.2022;[Epub]     CrossRef
Treatment of Agate Dyeing Wastewater Using an Immobilized Gel Mixture with Nano-Fe3O4 Sulfate-Reducing Bacteria
Xuying Guo, Guoliang Jiang, Saiou Fu, Zhiyong Hu, Junzhen Di, Yanrong Dong, Ying Li
Journal of Renewable Materials.2021; 9(11): 2015.     CrossRef