Study on treatment of acid mine drainage by nano zero-valent iron synergistic with SRB immobilized particles
Xianjun Wang, Junzhen Di, Bing Liang, Yu Yang, Yanrong Dong, Mingxin Wang
Environmental Engineering Research. 2021;26(5):200333  Published online 2020 Oct 17     DOI: https://doi.org/10.4491/eer.2020.333
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Remediation of Acid Mine Drainage in the Haizhou Open-Pit Mine through Coal-Gangue-Loaded SRB Experiments
Yanrong Dong, Ziqing Gao, Junzhen Di, Dong Wang, Zhenhua Yang, Xuying Guo, Ying Li, Xiaotong Zhu, Guixian Wang
Sustainability.2023; 15(12): 9375.     CrossRef
Effect of Large-Scale Mining Drainage on Groundwater Hydrogeochemical Evolution in Semi-Arid and Arid Regions
Ankun Luo, Guangcai Wang, Shuning Dong, Hao Wang, Zheming Shi, Zhongkui Ji, Jiankun Xue
Frontiers in Environmental Science.2022;[Epub]     CrossRef
Treatment of Agate Dyeing Wastewater Using an Immobilized Gel Mixture with Nano-Fe3O4 Sulfate-Reducing Bacteria
Xuying Guo, Guoliang Jiang, Saiou Fu, Zhiyong Hu, Junzhen Di, Yanrong Dong, Ying Li
Journal of Renewable Materials.2021; 9(11): 2015.     CrossRef