Separating paint mist from paint spraying waste gas: mechanism, model and application
Yihui Zhou, Xi He, Wang Li, Tao Xu, Dong Xie, Xin Dai, Zhang Liu, Hanqing Wang, Gang Yu
Environmental Engineering Research. 2021;26(5):200464  Published online 2020 Oct 16     DOI: https://doi.org/10.4491/eer.2020.464
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Performance evaluation for a coupled push–pull ventilation and air curtain system to restrict pollutant dispersion in a factory building
Jihong Wang, Qiannan Huo, Tengfei Zhang, Fei Liu, Shugang Wang, Zhenjun Ma, Shuang Jiang
Journal of Building Engineering.2021; 43: 103164.     CrossRef