Study on combustion and emission characteristics of chars from low-temperature and fast pyrolysis of coals with TG-MS
Lei Liu, Zhiqiang Gong, Zhenbo Wang, Haoteng Zhang
Environmental Engineering Research. 2020;25(4):522-528.   Published online 2019 Aug 5     DOI: https://doi.org/10.4491/eer.2019.220
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Release of nitrogen during thermochemical conversion of Shenhua bituminous coal under Ar, CO2, and air atmospheres
Jinzhi Zhang, Zhiqi Wang, Ruidong Zhao, Tianju Chen, Jinhu Wu
The Canadian Journal of Chemical Engineering.2023; 101(2): 797.     CrossRef
An analysis of the carbonization process of coal-based activated carbon at different heating rates
Lichao Ge, Can Zhao, Tianhong Zhou, Simo Chen, Qian Li, Xuguang Wang, Dong Shen, Yang Wang, Chang Xu
Energy.2023; 267: 126557.     CrossRef
Nitric oxide (NO) and nitrous oxide (N2O) emissions during selective non-catalytic reduction and selective catalytic reduction processes in a pulverized coal/Ammonia Co-fired boiler
Minkyu Jeon, Eunsong Lee, Minsu Kim, Hyunwook Jegal, Sangbin Park, Jun Hwa Chi, Sehyun Baek, Jongmin Lee, Sang-In Keel
Journal of Environmental Chemical Engineering.2023; 11(2): 109398.     CrossRef
Preparation and performance of coal-based activated carbon based on an orthogonal experimental study
Can Zhao, Lichao Ge, Longhui Mai, Simo Chen, Qian Li, Lei Yao, Dongyang Li, Yang Wang, Chang Xu
Energy.2023; 274: 127353.     CrossRef
Review on Coal-Based Activated Carbon: Preparation, Modification, Application, Regeneration, and Perspectives
Can Zhao, Lichao Ge, Longhui Mai, Xiaolong Li, Simo Chen, Qian Li, Shangjie Li, Lei Yao, Yang Wang, Chang Xu
Energy & Fuels.2023; 37(16): 11622.     CrossRef
The Catalytic Effect from Alkaline Elements on the Tar-Rich Coal Pyrolysis
Zhonghua Du, Wu Li
Catalysts.2022; 12(4): 376.     CrossRef
An analysis of the carbonization process and volatile-release characteristics of coal-based activated carbon
Lichao Ge, Can Zhao, Simo Chen, Qian Li, Tianhong Zhou, Han Jiang, Xi Li, Yang Wang, Chang Xu
Energy.2022; 257: 124779.     CrossRef
Mineral matter transition in lignite during ashing process: A case study of Early Cretaceous lignite from the Hailar Basin, Inner Mongolia, China
Rongkun Jia, Jingjing Liu, Qiuchan Han, Shumao Zhao, Niande Shang, Peiqing Tang, Yanqiu Zhang
Fuel.2022; 328: 125252.     CrossRef
Extraction of vanadium from black shale by novel two-step fluidized roasting process
Zhe Bai, Yuexin Han, Jianping Jin, Yongsheng Sun, Zhenya Zhou
Powder Technology.2022; 408: 117745.     CrossRef
Crystal Transformation of Sericite during Fluidized Roasting: A Study Combining Experiment and Simulation
Zhe Bai, Yuexin Han, Jianping Jin, Yongsheng Sun, Qi Zhang
Minerals.2022; 12(10): 1223.     CrossRef
Characterization of Oxygen-Containing Aromatics in a Low-Temperature Coal Tar
Hua-Shuai Gao, Zhi-Min Zong, Jia-Hao Li, Xian-Yong Wei, Qing-Jie Guo, Tian-Sheng Zhao, Hong-Cun Bai
Energy & Fuels.2021; 35(1): 283.     CrossRef
Investigation on the Distribution of Yimin Lignite Pyrolysis Products and the Stability of its Char
Zhang Lei, Shang Jin, Shu Hao, Jia Yang, Kuang Wei, Tian De, Xie Weiwei
ACS Omega.2021; 6(22): 13953.     CrossRef