Characteristics of long-range transported PM2.5 at a coastal city using the single particle aerosol mass spectrometry
Qiuliang Cai, Lei Tong, Jingjing Zhang, Jie Zheng, Mengmeng He, Jiamei Lin, Xiaoqiu Chen, Hang Xiao
Environmental Engineering Research. 2019;24(4):690-698.   Published online 2019 Jan 31     DOI: https://doi.org/10.4491/eer.2018.354
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Emission Source Areas of Fine Particulate Matter (PM2.5) in Ho Chi Minh City, Vietnam
Tuyet Nam Thi Nguyen, Nguyen Xuan Du, Nguyen Thi Hoa
Atmosphere.2023; 14(3): 579.     CrossRef
Dust impact on concentrated solar power: A review
Kacem Zereg, Amor Gama, Mounir Aksas, Neelam Rathore, Fatiha Yettou, Narayan Lal Panwar
Environmental Engineering Research.2021; 27(6): 210345.     CrossRef
The characteristics and mixing states of PM2.5 during a winter dust storm in Ningbo of the Yangtze River Delta, China
Qiu-Liang Cai, Xiao-Rong Dai, Jian-Rong Li, Lei Tong, Yi Hui, Ming-Yang Cao, Mei Li, Hang Xiao
Science of The Total Environment.2020; 709: 136146.     CrossRef